Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

 

 

 

 

در ادامه برخی از تصاویر مربوط به پروژه های اجرا شده همراه با توضیحات مربوطه آورده می شود. همچنان که در ادامه نیز مشاهده می شود کارهای انجام شده شامل طیف گسترده ای از انواع خرابی در پروژه های مختلف می باشد که شامل تقویت انواع سازه های بتنی ساختمانی (مسکونی، تجاری، اداری، هتل ها و ... )، همچنین اجرای مقاوم سازی سیلو ها و مخازن نگهداری مواد، ساختمان های فلزی و ساختمان های ساخته شده با مصالح بنایی (آجری) می باشد.

 

مقاوم سازی اتصالات با استفاده از STEEL JACKETING

مقاوم سازی اتصالات با استفاده از STEEL JACKETING

 

 

مقاوم سازی ستون بتنی (با استفاده از الیاف FRP و نیز  STEEL JACKETING

بهسازی لرزه ای اجزاء غیرسازه ای (ایجا د پایه ثابت)

 

 

مقاوم سازی دیوار برشی بتنی با استفاده از الیاف FRP

مقاوم سازی دیوار برشی بتنی با استفاده از الیافFRP

 

اجرای زیرسازی روی ستون بتنی (قبل از اجرای الیاف FRP) اجرای زیرسازی روی ستون بتنی (قبل از اجرای الیافFRP)

 

 

اجرای زیرسازی روی ستون بتنی (قبل از اجرای الیاف FRP) اجرای زیرسازی روی ستون بتنی (قبل از اجرای الیافFRP)

 

 

 

دوخت بادبند به فونداسیون (اتصال ورق گاست بادبند به فونداسیون) دوخت بادبند به فونداسیون (اتصال ورق گاست بادبند به فونداسیون)FRP

 

 

چکش اشمیت (جهت برآورد مقاومت  فشاری بتن اجرا شده)

چکش اشمیت (جهت برآورد مقاومت  فشاری بتن اجرا شده)

 

 

استفاده از بادبند فلزی در سازه بتنی استفاده از بادبند فلزی در سازه بتنی

 

 

سوراخکاری روی فونداسیون (جهت کاشت میلگرد) سوراخکاری روی فونداسیون (جهت کاشت میلگرد)

 

 

مکش گرد غبار موجود در سوراخ تعبیه شده (قبل از کاشت میلگرد)مکش گرد غبار موجود در سوراخ تعبیه شده (قبل از کاشت میلگرد)

 


 

 مقاوم سازی ستون بتنی با استفاده از کاشت میلگرد

بهسازی لرزه ای اجزاء غیرسازه ای

 

 

مقاوم سازی ستون فلزی با استفاده از تسمه های فولادی مقاوم سازی ستون فلزی با استفاده از تسمه های فولادی

 

 

تقویت خمشی دال با استفاده از الیاف FRP– مقاوم سازی ساختمان بتنی با استفاده از بادبند فولادی

تقویت خمشی دال با استفاده از الیاف FRP– مقاوم سازی ساختمان بتنی با اضافه کردن بادبند فولادی

 

 

مقاوم سازی دیوار آجری با استفاده از الیاف FRP

مقاوم سازی دیوار آجری با استفاده از الیافFRP 

 

 

مقاوم سازی سیلو – مرحله آماده سازی و زیر سازی سوله قبل از اجرای FRP

مقاوم سازی سیلو  مرحله آماده سازی و زیر سازی سوله قبل از اجرایFRP

 

 

مقاوم سازی اتصال گیردار تیر به ستون

مقاوم سازی اتصال گیردار تیر به ستون

 

 

دوخت ستون فلزی به سازه بتنی

دوخت ستون فلزی به سازه بتنی

 

 

مقاوم سازی ستون با استفاده از الیاف FRP

مقاوم سازی ستون با استفاده از الیافFRP

 

 

مقاوم سازی ستون با استفاده از الیاف FRP

مقاوم سازی بازشوی سقف با استفاده از الیاف FRP

 

 


 مقاوم سازی بازشوی سقف با استفاده از الیاف FRP

مقاوم سازی ستون با استفاده از الیافFRP

 

 

مقاوم سازی ستون بتنی با استفاده از الیاف FRP

مقاوم سازی ستون بتنی با استفاده از الیافFRP

 

 


آماده سازی دیوار آجری جهت اجرای FRP

مقاوم سازی دیوار آجری با استفاده از الیافFRP

 

 

کنترل پخ اجرا شده روی ستون جهت اجرای دورپیچ با استفاده از الیاف FRP

کنترل پخ اجرا شده روی ستون جهت اجرای دورپیچ با استفاده از الیاف FRP

 

 

مقاوم سازی دیوار برشی بتنی با استفاده از الیاف FRP

مقاوم سازی دیوار برشی بتنی با استفاده از الیاف FRP

 

 

مقاوم سازی تیر بتنی با استفاده از الیاف FRP  (تقویت خمشی)

مقاوم سازی تیر بتنی با استفاده از الیافFRP(تقویت خمشی)

 

 

مقاوم سازی تیر بتنی با استفاده از الیاف FRP  (تقویت خمشی)

مقاوم سازی تیر بتنی با استفاده از الیافFRP(تقویت خمشی)

 

 

مقاوم سازی تیر بتنی با استفاده از الیاف FRP  (تقویت برشی)

مقاوم سازی تیر بتنی با استفاده از الیاف FRP(تقویت برشی)

 

 

بهسازی لرزه ای اجزاء غیرسازه ای

مقاوم سازی ستون بتنی با استفاده از کاشت میلگرد

 

 

بهسازی لرزه ای اجزاء غیرسازه ای (ایجاد اتصال مناسب)

بهسازی لرزه ای اجزاء غیرسازه ای (ایجاد اتصال مناسب)