Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

 

رزین­ های پلیمری عملکردی مشابه چسب دارند و جهت اتصال الیاف و ورق­ های‌FRP به بتن مورد استفاده قرار می­گیرند.بایستی توجه داشت که اتصال ضعیف FRPها به بتن ممکن است جداشدگی بین بتن وFRPرا موجب شود. استفاده از چسب­ های اپوکسی، شکل پذیری و مقاومت برشی تیرها را بالا می­برد و این چسب­ ها به­ اندازه­ای قوی هستند که باعث جلوگیری از جداشدگی ورق­های FRP از مصالح بتنی می­گردند. مشخصات این چسب­ ها می­توانند توسط آزمایش­ های مناسب مشخص گردد.

طیف گستردهای از رزین های پلیمری شامل اندودها، خمیرها، پرکننده ها، بتونه ها و چسب ها در سیستم های FRP استفاده میشوند. از جمله متداولترین رزین ها می توان به اپوکسی ها، وینیل استرها و پلی استرها اشاره کرد که در گستره وسیعی از شرایط محیطی به کار میروند. در تولید رزین خواص زیر موردتوجه قرار میگیرند

·         سازگاری و چسبندگی به سطح بتنی

·         سازگاری و چسبندگی به سیستم FRP

·         مقاومت در برابر عوامل محیطی نظیر رطوبت، شوری آب، دمای بال و محیط های شیمیایی در مجاورت بتن نمایان

·         قابلیت پرکنندگی

·         کارایی

·         مدت زمان ماندگاری مواد اختالط شده متناسب با شرایط اجرایی

·         سازگاری و چسبندگی با الیاف مسلح کننده

·         ایجاد خصوصیات مکانیکی مناسب برای کامپوزیت FRP