Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

 

·          مقــاوم ســـازی دیوارهـــای آجـــری به کمـــک الیاف پلیمـــری مسلـــح شده ( FRP )

·          اهمیت بهسازي لرزه اي تجهيزات وتاسيسات برقی و مکانیکی ساختمانها و نقش مهندسان سازه در این خصوص

·         بهسازی پایه های زیر آب با سوپر لمینیت " نسل جدید FRP "

·          لزوم طراحی اتصالات تجهیزات در موتورخانه ها جهت مقابله با نیروها و تغییرمکان ها درهنگام وقوع زلزله